Všeobecné obchodní podmínky

Lenka Smejkalová, Koniklecová 5, 634 00 Brno IČO: 066535

Provozovna: LS visage, Milady Horákové 13, 602 00 Brno

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (dále jen “poskytovatel”) – služby uvedené na www.lsvisage.cz a v provozovně LS visage – a kupujícím poskytovaných služeb a produktů (dále jen “klient”).
  2. Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
  3. Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, prostřednictvím aplikace messenger a rezervačního systému myFox.cz projevuje klient svůj souhlas s VOP provozovatele. Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.
 2. Objednávka služeb
  1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, přes online rezervační systém).
  2. Při objednání termínu musí klient sdělit své identifikační údaje – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky, zaslání platebních údajů pro zaslání rezervačního poplatku a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.
  3. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou až po zaplacení rezervačního poplatku a to nejdéle do 24 hodin od vytvoření rezervace. Při nezaplacení rezervačního poplatku do 24 hodin, rezervace automaticky propadá a není možné si tento termín nárokovat.
   1. Online rezervace – Po vyplnění objednávacího formuláře a odkliknutí tlačítka „Pokračovat k platbě“ se zobrazí platební brána.
   2. Telefonicky nebo e-mailem – Po domluvení termínu přijde e-mail s platebními údaji pro zaplacení rezervačního poplatku.
  4. Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem – osobně, telefonicky, e-mailem, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (resp. propadá rezervační poplatek) ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 7 dnů ode dne objednané služby převodem na bankovní účet poskytovatele.
  5. Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním do 20 minut, bude mu ošetření zkráceno tak, aby klient, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku.
  6. Dostaví-li se klient na objednanou službu se zpožděním větším než 20 minut, poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout. V tomto případě je klient povinen uhradit storno poplatek (resp. propadá rezervační poplatek) ve výši 50 % z ceny objednané služby ihned na místě.
  7. Nedostaví-li se klient na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby (resp. propadá rezervační poplatek). Storno poplatek je nutné uhradit do 7 dnů ode dne objednané služby převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat na žádnou službu.
  8. Nedostaví-li se klient, který vlastní dárkový poukaz na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, dárkový poukaz automaticky propadá a klient ztrácí nárok na jeho využití.
  9. V případě neuhrazení storno poplatku ve stanovené lhůtě 7 dnů ode dne objednané služby převodem na bankovní účet poskytovatele, si poskytovatel vyhrazuje právo tohoto klienta již neobjednat na žádnou službu.
 3. Dárkové poukazy
  1. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.
  2. Dárkový poukaz lze využít pouze na službu, která je na něm uvedena.
  3. Dárkový poukaz je platný ode dne vystavení poukazu včetně, do dne uvedené platnosti poukazu včetně.
  4. Dárkový poukaz je možné čerpat pouze ve lhůtě jeho platnosti. Po tomto dni pozbývá platnosti a klient ztrácí nárok na jeho využití.
  5. Klient musí dárkový poukaz předložit ještě před vykonanou službou, aby mohl poskytovatel ověřit jeho platnost a hodnotu. Pokud tak klient neučiní, dárkový poukaz nemusí být akceptován.
  6. Dostaví-li se klient na objednanou službu s dárkovým poukazem po jeho platnosti, poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout. Službu může provozovatel poskytnout v případě, že za ni klient zaplatí cenu dle ceníku – hotově, platební kartou.
  7. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální hodnotu, poskytovatel tuto hodnotu odečte od ceny poskytované služby. Případný rozdíl doplatí klient poskytovateli ihned na místě – v hotovosti, platební kartou. Případný zůstatek je možné využít při další návštěvě v rámci platnosti poukazu.
  8. Prokáže-li se klient neplatným dárkovým poukazem až po vykonání služby, je povinen zaplatit částku služby dle ceníku.
 4. Odmítnutí služby poskytovatelem
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo klienta odmítnout v těchto případech:
   1. klient trpí kontraindikacemi
   2. klient se dostaví na ošetření v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
   3. klient se dostaví na ošetření se zdravotními problémy vč. oparů, ječné zrna, aj.
   4. klient se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu (např. zápach, viditelné nečistoty atd.)
   5. klient se dostaví v doprovodu dítěte do 15 let
   6. klient se dostaví v doprovodu více osob nebo předem nenahlášeného doprovodu
   7. klient se bude chovat nevhodně či vulgárně
  2. V případě odmítnutí si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat po klientovi storno poplatek (resp. propadá rezervační poplatek) ve výši 50 % z ceny objednané služby.
 5. Doprovod
  1. Klienta může po předchozí domluvě s poskytovatelem na službu doprovázet maximálně jedna osoba starší 15 let (dále jen doprovod). Poskytovatel může přítomnost doprovodu zakázat.
  2. Doprovod se musí po celou dobu služby chovat slušně, příliš nemluvit a nenarušovat průběh návštěvy. Doprovodu nevznikají nároky na využívání vybavení provozovny.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo doprovod kdykoliv vyzvat k odchodu. Po výzvě doprovod ihned provozovnu opustí.
  4. Přítomnost dětí do 15 let (jako doprovodu klienta) v době klientovy objednané služby je zakázána. Pokud klient nemá hlídání pro dítě v době objednané služby, je povinen se do 24 hodin před začátkem služby přeobjednat na jiný, vyhovující termín. V opačném případě se na situaci vztahuje storno poplatek (resp. propadá rezervační poplatek).
 6. Osobní věci a cennosti
  1. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné ztráty osobních věcí a cenností klienta před, během, i po ošetření v prostorách provozovny.
 7. Ceník
  1. Platný ceník všech služeb je k nahlédnutí na provozovně, v online rezervačním systému, webových a facebookových stránkách salonu. Ceny jsou smluvní a platí pro základní provozní dobu od pondělí do pátku.
  2. Objednáním služby klient souhlasí s uvedenými cenami.
  3. Ceník aktualizován a platný od 4. 1. 2021
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit bez udání důvodu a předchozího upozornění.
  5. V případě nutnosti vyšší spotřeby materiálu nebo času si poskytovatel vyhrazuje právo cenu po upozornění klienta navýšit.
  6. Poskytovatel není plátce DPH.
 8. Prodej a reklamace produktů
  1. Zaplacením produktu klient souhlasí s obchodními podmínkami a cenou produktu.
  2. Produkt je možné reklamovat do 30 dnů ode dne zakoupení pouze v původním balení, neotevřený, nepoužitý a po předložení dokladu o koupi.
  3. Poskytovatel nenese zodpovědnost za případné alergické reakce klienta nebo jiných osob po použití zakoupeného produktu.
 9. Reklamace služeb
  1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi.
  2. Reklamaci podává výhradně klient a to ihned po vykonání služby, nejpozději však do 48 hodin od zahájení služby.
  3. Reklamace se vyřizuje pouze formou osobní návštěvy provozovny a následným sepsáním reklamace.
  4. V případě porušení bodů 9.1, 9.2 nebo 9.3 je reklamace považována za neplatnou a bezpředmětnou.
 10. Informovaný souhlas a zákaznická karta
  1. Před první poskytovanou službou je klient povinen vyplnit pravdivě zákaznickou kartu, kde potvrzuje, že nemá žádnou kontraindikaci na dané ošetření a podepisuje poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.
  2. V případě, kdy klient odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si poskytovatel vyhrazuje právo klienta odmítnout a klient je tak povinen uhradit poskytovateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby (resp. propadá rezervační poplatek).
 11. Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
  1. Vstupem do provozovny vyjadřuje klient souhlas se zásadami bezpečnosti práce, provozním řádem poskytovatele a zavazuje se k dodržování bezpečnostních a hygienických pokynů poskytovatele.
  2. Před vstupem do prostoru sloužícího k vykonávání služeb je klient povinen využít přezůvky, které jsou k dispozici u vstupu. Přezůvky jsou dezinfikovány po každém klientovi.
 12. Ochrana osobních údajů
  1. Některé údaje, poskytnuté při registraci klienta na služby a ošetření poskytované firmou Lenka Smejkalová se sídlem Koniklecová 5, 634 00 Brno, mohou mít povahu osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“. Firma Lenka Smejkalová jako správce osobních údajů se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila. Zpracovatelem osobních a citlivých údajů je taktéž Lenka Smejkalová.
  2. Plné znění ochrany osobních údajů je podepisováno klientem před zahájením objednané služby, dále viz. „Informace o ochraně osobních údajů“.
 13. Platnost a účinnost
  1. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2018, tvoří nedílnou součást uzavřené ústní úmluvy o poskytnutí služeb. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu.

Těšíme se na Vaši brzkou návštěvu.